เราคือสำนักประสานงานชุดโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างแต้มต่อ และโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการสอดประสานเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดและความท้าทายต่าง ๆ ของการพัฒนา SMEs เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่มีงานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา